Image result for zaanlandia voetbal

 

 

Gedragscode vrijwilligers /medewerkers Zaanlandia

Zaanlandia streeft ernaar om haar leden een omgeving te bieden, waarin ieder op het eigen niveau, onbezorgd en veilig plezier kan beleven aan de voetbalsport. Binnen Zaanlandia spelen medewerkers en vrijwilligers een belangrijke rol in het waarborgen van die veilige omgeving. Hoe “onbezorgd, veilig en plezierig” er binnen onze vereniging  uitziet leggen we vast in deze gedragscode. De gedragscode is door NOC*NSF in overleg met de sportbonden in Nederland opgesteld en is erop gericht om de risico’s op ongewenst gedrag te verkleinen. Zaanlandia onderschrijft deze gedragscode, de code fungeert als toetssteen voor het gedrag van begeleiders / vrijwilligers / medewerkers en sporters in concrete situaties binnen de vereniging.

De gedragscode bestaat uit twee delen:

-regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen en vrijwilligers.

-de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht en sanctiebeleid dat door Zaanlandia wordt gehanteerd.

Vrijwilligers, stagiaires en betaalde krachten die binnen Zaanlandia actief zijn worden geacht deze gedragscode te kennen en te onderschrijven. De gedragscode maakt deel uit van de overeenkomst met (betaalde) vrijwilligers / medewerkers binnen Zaanlandia. Voor deze personen wordt door Zaanlandia een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. 

De gedragsregels voor begeleiders (vrijwilligers / medewerkers)

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt. 

2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast. 

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is. 

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 

6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer. 

Image result for zaanlandia voetbal 

7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal eractief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd. 

8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen. 

9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon. 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: 

- elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; 

-en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leidingjeugdlid, e.d.); 

- en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. Sancties kunnen bestaan uit het voor een bepaalde periode uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Op het moment dat er sprake is van vermoedens van gedragingen die vallen onder de reikwijdte van het Wetboek van Strafrecht dan zullen deze bij politie / justitie worden gemeld.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Zaanlandia vraagt voor vrijwilligers / medewerkers die binnen Zaanlandia werken met minderjarigen en / of mensen met een verstandelijke handicap een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Hiermee zoeken we een extra waarborg om Zaanlandia een veilige, plezierige en open sportvereniging voor iedereen te laten zijn.

 Image result for zaanlandia voetbal

Vertrouwenscontactpersoon

In situaties waarin de veiligheid en vertrouwdheid binnen Zaanlandia in het gedrang dreigt of lijkt te komen, kunnen leden, ouders / verzorgers, vrijwilligers of andere betrokkenen zich wenden tot de vertrouwenscontactpersoon binnen Zaanlandia. In strikte vertrouwelijkheid zullen vragen, klachten of meldingen worden aangehoord en zal met de direct betrokkenen  nagegaan worden welke oplossing en vervolgstappen de meest effectieve zullen zijn om verbetering in de situatie aan te brengen. Meer informatie over de vertrouwenscontactpersoon is op de website te vinden, onder het hoofdstuk vertrouwenscontactpersoon.

Deze gedragscode is op 23 november 2017 vastgesteld door het Bestuur van Zaanlandia.