zaanlandia logo                  

       Elftal van Zaanlandia

        Seizoen 2018-2019

 

 

Spelers bij Zaanlandia:

 • Maken geen racistische opmerkingen of opmerkingen waar ziektes worden benoemd
 • Praten met elkaar, niet over elkaar
 • Gedragen zich correct en sportief
 • Spreken elkaar aan op verkeerd gedrag
 • Accepteren beslissingen van de scheidsrechters
 • Verzorgen de kleding, materiaal en kleedkamers (thuis én uit)
 • Genieten van elkaars acties en accepteren we elkaars fouten
 • Zijn altijd op tijd voor wedstrijden en trainingen
 • Respecteren het werk van onze onmisbare vrijwilligers (alle onderhoud, reparaties en schoonmaken op ons complex wordt door vrijwilligers gedaan)
 • Roken en drinken niet voor en direct ná de wedstrijd en training (roken en alcohol alleen toegestaan bij 18+ en niet in kantine of kleedkamers)
 • Veroorzaken geen overlast op het complex of daarbuiten

Voor vragen of het maken van een melding naar aanleiding van bovenstaande kan er contact genomen worden met de volgende coördinatoren

O17-O19 Ger van der Gaast 06 22485272

O13-O14-O15 Delano Waterval 06 12032265

O10-O11-O12 nnb, zie website

O08-O09 Eusebio Jansen 06 43998011

Zie de website voor het algemeen email adres

 

  zaanlandia logo       zvv Zaanlandia

                                       Seizoen 2018-2019

Bij Zaanlandia op het Sportcomplex:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op
 • Wordt er geen glas- of aardewerk meegenomen naar buiten
 • Ga je naar het terras, breng dan eventueel de spullen weer terug naar de kantine
 • Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen en niet op de tafels
 • Velden zijn geen oversteekplaats, maar om op te voetballen
 • Blijven we achter de hekken/ reclameborden tijdens de wedstrijden
 • Mag er niet gevoetbald/gerend worden in de kantine
 • Worden fietsen, scooters en brommers in de daarvoor bestemde ruimte in de fietsenstalling geplaatst
 • Worden de auto’s geparkeerd op de daarvoor bedoelde ruimte
 • Worden de toegangen naar de velden vrijgehouden, vanwege de veiligheid
 • Is discrimineren, schelden, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook niet toegestaan
 • Wordt degene die zich hier niet aan houdt, daar op aangesproken en ter verantwoording geroepen

Bij Zaanlandia met betrekking tot alcohol, tabak en drugs:

 • Gebruik geen alcohol en tabak in de kleedkamers en op de velden. Wees er van bewust dat het gebruik in het bijzijn van de jeugd een slecht voorbeeld is. Minderjarigen mogen op ons terrein niet roken
 • Het nuttigen van alcohol is op zaterdag niet toegestaan voor 14.30 uur en alleen door 18-jarigen en ouder
 • Drugsbezit en gebruik op en om het veld is niet toegestaan en zal direct leiden tot een complex verbod

   zaanlandia logo         Verantwoordelijkheden Leiders

                                                          zvv Zaanlandia

                                                      Seizoen 2018-2019

Een leider bij Zaanlandia:

 • Regelt een grensrechter voor het team
 • Zorgt voor voldoende vervoer
 • Gedraagt zich positief naar anderen (spelers, tegenstander etc.)
 • Is de eindverantwoordelijke voor het was-schema van onze tenues
 • Verwijst potentiële sponsors of andere initiatieven door naar de organisatorische coördinator
 • Meldt afwezige spelers bij de betreffende coördinator
 • Zorgt voor het tijdig invullen van de knvb wedstrijdzaken app
 • Is verantwoordelijk voor de beschikbare materialen
 • Houdt toezicht in de kleedkamers en laat deze netjes achter
 • Is aanwezig bij informatie avonden
 • Is in het bezit van een VOG
 • Verwijst ouders/spelers voor informatie mbt wedstrijden naar de website van Zaanlandia

Voor vragen naar aanleiding van bovenstaande kan er contact genomen worden met de volgende coördinatoren

O17-O19 Ger van der Gaast 06 22485272

O13-O14-O15 Delano Waterval 06 12032265

O10-O11-O12 nnb

O08-O09 Eusebio Jansen 06 43998011

Zie de website voor het algemeen email adres

zaanlandia logo

                                 Verantwoordelijkheden Trainers

                                           zvv Zaanlandia

                                          Seizoen 2018-2019

Een trainer bij Zaanlandia:

 • Zorgt er voor dat de kleedkamer netjes blijft na de training
 • Is verantwoordelijk voor de beschikbare materialen
 • Zorgt er voor de kleedkamers en de materiaalruimte afgesloten worden tijdens en na de trainingen
 • Is (zo veel mogelijk) aanwezig bij de wedstrijden van zijn teams
 • Is aanwezig bij informatie avonden en/of periodiek trainersoverleg
 • Verwijst potentiële sponsors of andere initiatieven door naar de organisatorische coördinator
 • Spreekt spelers en ouders aan op gedrag
 • Rapporteert wangedrag of andere problemen aan de coördinator
 • Zorgt bij afgelasting of wijziging van een training voor tijdige kennisgeving

Voor vragen naar aanleiding van bovenstaande kan er contact genomen worden met de volgende coördinatoren

Organisatorische vragen:

O17-O19 Ger van der Gaast 06 22485272

O13-O14-O15 Delano Waterval 06 12032265

O10-O11-O12 nnb

O08-O09 Eusebio Jansen 06 43998011

Technische vragen:

O13-O19 Harry Volkers 06 54326667

O08-O12 Rienus Gennissen 06 52380642

Zie de website voor de eventuele email adressen

 

 Image result for zaanlandia voetbal

 

 

Gedragscode vrijwilligers /medewerkers Zaanlandia

Zaanlandia streeft ernaar om haar leden een omgeving te bieden, waarin ieder op het eigen niveau, onbezorgd en veilig plezier kan beleven aan de voetbalsport. Binnen Zaanlandia spelen medewerkers en vrijwilligers een belangrijke rol in het waarborgen van die veilige omgeving. Hoe “onbezorgd, veilig en plezierig” er binnen onze vereniging  uitziet leggen we vast in deze gedragscode. De gedragscode is door NOC*NSF in overleg met de sportbonden in Nederland opgesteld en is erop gericht om de risico’s op ongewenst gedrag te verkleinen. Zaanlandia onderschrijft deze gedragscode, de code fungeert als toetssteen voor het gedrag van begeleiders / vrijwilligers / medewerkers en sporters in concrete situaties binnen de vereniging.

De gedragscode bestaat uit twee delen:

-regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen en vrijwilligers.

-de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht en sanctiebeleid dat door Zaanlandia wordt gehanteerd.

Vrijwilligers, stagiaires en betaalde krachten die binnen Zaanlandia actief zijn worden geacht deze gedragscode te kennen en te onderschrijven. De gedragscode maakt deel uit van de overeenkomst met (betaalde) vrijwilligers / medewerkers binnen Zaanlandia. Voor deze personen wordt door Zaanlandia een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd. 

De gedragsregels voor begeleiders (vrijwilligers / medewerkers)

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt. 

2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast. 

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is. 

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

5. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden. 

6. De begeleider zal tijdens trainingsdagen, kampen, reizen, uitjes en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de kleedkamer of hotelkamer. 

Image result for zaanlandia voetbal 

7. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal eractief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd. 

8. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen. 

9. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn. 

10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon. 

Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid 

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen verstaan wij: 

- elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; 

-en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cliënt, leerkracht-leerling, trainer-pupil, leidingjeugdlid, e.d.); 

- en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. Sancties kunnen bestaan uit het voor een bepaalde periode uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen. Op het moment dat er sprake is van vermoedens van gedragingen die vallen onder de reikwijdte van het Wetboek van Strafrecht dan zullen deze bij politie / justitie worden gemeld.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Zaanlandia vraagt voor vrijwilligers / medewerkers die binnen Zaanlandia werken met minderjarigen en / of mensen met een verstandelijke handicap een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan. Hiermee zoeken we een extra waarborg om Zaanlandia een veilige, plezierige en open sportvereniging voor iedereen te laten zijn.

 Image result for zaanlandia voetbal

Vertrouwenscontactpersoon

In situaties waarin de veiligheid en vertrouwdheid binnen Zaanlandia in het gedrang dreigt of lijkt te komen, kunnen leden, ouders / verzorgers, vrijwilligers of andere betrokkenen zich wenden tot de vertrouwenscontactpersoon binnen Zaanlandia. In strikte vertrouwelijkheid zullen vragen, klachten of meldingen worden aangehoord en zal met de direct betrokkenen  nagegaan worden welke oplossing en vervolgstappen de meest effectieve zullen zijn om verbetering in de situatie aan te brengen. Meer informatie over de vertrouwenscontactpersoon is op de website te vinden, onder het hoofdstuk vertrouwenscontactpersoon.

Deze gedragscode is op 23 november 2017 vastgesteld door het Bestuur van Zaanlandia.

Image result for zaanlandia voetbal

 

 

 

Vertrouwenscontactpersoon

Zaanlandia wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. We doen er met elkaar alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

In situaties waarin die veiligheid in het gedrang komt of dreigt te komen kun je met vragen, opmerkingen of klachten terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van Zaanlandia.

Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders. Snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling voorkomen kan worden.

Waarmee kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen?

Als je vragen hebt over, of te maken hebt met:

 • pesten en gepest worden,
 • machtsmisbruik en verbale agressie,
 • het gevoel dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort,
 • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart,
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft,
 • de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team,
 • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat),
 • iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag,
 • het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag,


Wat doen de vertrouwenscontactpersonen?

Zij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar de juiste weg om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doen niets waar jij geen toestemming voor hebt gegeven en waarvan jij niet op de hoogte bent. Zij zullen jou na de eerste opvang niet verder persoonlijk begeleiden. Als jij verdere opvang of begeleiding nodig hebt, of als er nader onderzoek moet plaatsvinden (dat doen zij niet zelf) zullen zij samen met jou, en alleen met jouw toestemming, bekijken waar dat kan plaatsvinden of wie dat kan doen.

In bepaalde situaties kan het belangrijk zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen. Maar dit zal alleen in samenspraak en in goed overleg met jou plaatsvinden. Bij het laatste contact bespreken de vertrouwenscontactpersonen met jou op welke manier jouw vraag in hun jaarlijkse rapportage (zie hieronder) opgenomen zal worden. Uiteraard zal jouw naam hierin niet genoemd worden.


Wie is die vertrouwenscontactpersoon?

Foto  
naam
telefoon
e-mail
 Voor de functie van vertrouwenscontactpersoon bestaan momenteel een vacature

Rapportage en protocol

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen formeel onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van Zaanlandia. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenscontactpersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

De sportkoepel NOC*NSF heeft een protocol voor vertrouwenscontactpersonen opgesteld. Zie voor dit protocol de website van het NOC*NSF:      klik hier