Amateurvoetbal start in 2017 na de vakantie.>

Voor een uitgebreide uitleg ga je naar onderstaande link.

http://www.knvb.nl/nieuws/districtsnieuws/23994/amateurvoetbal-start-in-2017-na-de-vakantie

PLASTIC SPELERSPAS VANAF ZATERDAG 4 MAART NIET MEER VERPLICHT

ZIE UITLEG VIA ONDERSTAANDE LINK SVP.!!!

 

http://www.knvb.nl/nieuws/districtsnieuws/24410/plastic-spelerspas-vanaf-zaterdag-4-maart-niet-meer-verplicht

 

Wedstrijdsecretariaat.

Kleine aanpassingen op de Spelregels.

spelregels 

 Van de KNVB enkele spelregel wijzigingen

. 1. Onsportief gedrag
De ABM stemde in met het verzoek van de FIFA om twee vormen van onsportief gedrag die meer en meer voorkomen, te benadrukken:
Bij een doelschop speelt een verdediger de bal bewust voordat deze het strafschopgebied heeft verlaten.
Een speler neemt een inworp bewust zodanig dat de bal niet binnen het speelveld komt. Vaak is de speler bewust aan het proberen om tijd te rekken en weet hij dat de doelschop of inworp overgenomen zal worden omdat de bal niet in het spel is geweest.
Aan scheidsrechters wordt gevraagd om hierop toe te zien en een speler die op deze wijze bewust probeert tijd te rekken moet een waarschuwing ontvangen (gele kaart); verloren gegane tijd moet worden bijgeteld.

REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG

Indirecte vrije schoppen
Verbale overtredingen en overtredingen die te maken hebben met afkeurende gebaren, worden bestraft met een indirecte vrije schop, zelfs als de speler een waarschuwing ontvangt (gele kaart) of wordt weggezonden (rode kaart). De directe vrije schop voor ‘overtredingen tegen een wedstrijdofficial’ is voor directe lichamelijke overtredingen (duwen, vasthouden, slaan etc.) en niet voor verbale overtredingen of overtredingen die te maken hebben metOvertredingen waarvoor een speler wordt weggezonden
Als, in de laatste fase van een aanval, de aanvaller zich diagonaal beweegt om een (doel)verdediger te passeren dan is er nog steeds sprake van een duidelijke scoringskans als de algehele beweging van de speler richting het doel van de tegenstander was.
Ontnemen van een duidelijke scoringskans door het speelveld te betreden
Elke speler, wisselspeler of teamofficial die het speelveld betreedt zonder de vereiste toestemming van de scheidsrechter en een doelpunt voorkomt of een duidelijke scoringskans ontneemt, moet van het speelveld gezonden worden, zelfs als er verder geen overtreding wordt gemaakt.

REGEL 14 – DE STRAFSCHOP

Overtreding door de doelverdediger en de nemer
Als zowel de doelverdediger als de nemer een overtreding begaan:  Als een doelpunt wordt gemaakt, ontvangt de nemer een waarschuwing (gele kaart) en wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij vanaf de strafschopstip.
Als er geen doelpunt wordt gemaakt ontvangen beide spelers een waarschuwing en wordt de strafschop overgenomen.

Een filter bij  programma/uitslagen.

Bij het wedstrijdprogramma is een filter gemaakt door Nick Boon ( Zaanstart IT Solutions)

Dit filter is gemaakt om makkelijker te kunnen zien wanneer en hoe laat een bepaalde leeftijdsgroep moet spelen.

 

filter.1

 

 

Categorie A en B veldvoetbal Categorie A

 

Voor seizoen 2016/‟17 geldt voor de categorie A de volgende indeling:

Mannen veldvoetbal standaard Tweede divisie tot en met de vijfde klasse.

Mannen veldvoetbal reserve Hoofdklasse tot en met de reserve derde klasse.

Vrouwen veldvoetbal Eredivisie vrouwen tot en met derde klasse.

JO19, JO17, JO15 Eredivisie tot en met de eerste klasse.

JO13 eerste divisie tot en met Hoofdklasse.

 

In jeugdwedstrijden in de categorie A mogen geen dispensatiespelers uitkomen.

 

Verplaatsen van wedstrijden in datum en/of tijd in categorie A mag in onderling overleg tussen beide teams een wedstrijd worden verplaatst naar een datum gelegen voor de oorspronkelijke wedstrijddatum.

 

NB Voor categorie A mannen senioren reservevoetbal en categorie A vrouwen derde klasse geldt een verruimende maatregel voor het inzetten van wisselspelers.

 

Categorie B Voor seizoen 2016/‟17 geldt voor de categorie B de volgende indeling:

De teams die spelen in de overige klassen, inclusief alle meiden junioren/pupillen die  uitkomen in de meidencompetitie.

Verruimende maatregelen die gelden voor teams die uitkomen in categorie B veldvoetbal:

Bij wedstrijden in categorie B is het doorlopend wisselen van maximaal vijf wisselspelers toegestaan.

Indien van toepassing, stelt het district voor categorie B een aparte jaarkalender samen.

 

Verzoeken tot vrijstelling (zogenaamde baaldag) worden in de periode van start competitie tot en met het eerste volledige weekend van de maand maart verleend voor wedstrijden die in die periode zijn vastgesteld, met een maximum van één wedstrijd per seizoen per elftal. Voor een bekerwedstrijd kan geen baaldag worden opgenomen. Een verzoek tot vrijstelling moet uiterlijk op dinsdag 12.00 uur op het betreffende steunpunt binnen zijn.

 

Wedstrijdsecr.

De competitie indelingen voor het nieuwe seizoen zijn bekend.!

De onderstaande snelkoppelingen kunt u gebruiken voor meer informatie t.a.v bovenstaande.

 

 http://senioren.voetbal.nl/                    ( bij deze site dient u zich eerst te registreren )

 

Nieuwe aanduidingen voor jeugdteams m.i.v. seizoen 2016-2017. !!

 

http://www.knvb.nl/nieuws/districtsnieuws/18082/nieuwe-aanduidingen-in-het-jeugdvoetbal

Gebruik spelerspas - de pas in de praktijk

4.1. Verplichte visuele controle door scheidsrechters en aanvoerders/leiders Het verplicht visueel controleren van de spelerspassen voorafgaand aan de wedstrijd is een gezamenlijke taak van de scheidsrechter en beide aanvoerders / leiders. De procedure is als volgt:

4.2. Veldvoetbal (Visuele) controle van de spelerspas voorafgaand en tijdens de wedstrijd

1. De aanvoerder / leider* zorgt dat hij in het bezit is/komt van de spelerspassen van het betreffende elftal/team.

2. Op een door de scheidsrechter, in overleg met beide aanvoerders, te bepalen tijdstip voor de wedstrijd melden de aanvoerders zich met de passen bij de scheidsrechter. Bij standaardwedstrijden het verzoek de controle vroegtijdig te laten plaatsvinden. Dit in verband met de voorbereiding (warming-up) van de scheidsrechter.

3. De leider / aanvoerder van het elftal/team overhandigt de spelerspassen van zijn elftal/team aan de scheidsrechter.

4. De scheidsrechter controleert in het bijzijn van de aanvoerders, spelers en leiders van beide elftallen/teams de gegevens op het (digitale) wedstrijdformulier aan de hand van de spelerspassen.

5. De aanvoerders/leiders tekenen vooraf het (digitale)wedstrijdformulier waarmee zij verklaren dat de spelers in het bezit zijn van een geldige spelerspas, gerechtigd zijn deel te nemen aan de wedstrijd en er een visuele controle heeft plaatsgevonden. Deze visuele controle wordt uitgevoerd op het veld, direct voorafgaand aan de wedstrijd. De aanvoerder / leider is verantwoordelijk voor een goed verloop van de controle en assisteert de scheidsrechter. De reeds aanwezige wisselspelers worden in de visuele controle meegenomen.

6. De thuisspelende vereniging biedt de scheidsrechter, door tussenkomst van de aanvoerders, gelegenheid de spelerspassen tijdens de wedstrijd in een afgesloten plaats te kunnen opbergen. Bijvoorbeeld in de bestuurskamer of als waardevolle zaken in bewaring te geven. De aanvoerders regelen dit zodra de visuele controle heeft plaatsgevonden. Bevindt het speelveld zich op grotere afstand van de bestuurskamer, dan wordt ter plaatse voor een

praktische oplossing gekozen door bijvoorbeeld de passen bij de leiders in bewaring te geven.

7. Als een speler geen geldige spelerspas kan tonen, mag hij niet deelnemen aan de wedstrijd.

 

(Visuele) controle van de spelerspas na de wedstrijd .

1. De aanvoerders halen de passen na de wedstrijd weer op en overhandigen deze aan de scheidsrechter. De (visuele) controle na afloop van de wedstrijd vindt plaats in de kleedkamer van de scheidsrechter.

2. De scheidsrechter controleert aan de hand van de spelerspassen de persoonsgegevens van de wisselspelers in het bijzijn van de aanvoerders / leiders en voert direct een verplichte visuele controle uit in aanwezigheid van de desbetreffende spelers.

3. Ook controleert de scheidsrechter in bijzijn van aanvoerders / leiders aan de hand van de passen de persoonsgegevens en de relatiecodes die aan het wedstrijdformulier zijn toegevoegd naar aanleiding van voorvallen en gebeurtenissen die voor, tijdens en vlak na de wedstrijd hebben plaatsgevonden.

4. Leiders / aanvoerders paraferen vervolgens het (digitale)wedstrijdformulier, waarmee zij verklaren aanwezig te zijn geweest bij de (visuele) controle van de spelerspassen en geen bezwaar maken tegen de aantekeningen op het formulier. Als zij het niet eens zijn met de gang van zaken, kunnen zij dit melden bij de KNVB.

5. Door ondertekening van het (digitale)wedstrijdformulier, verklaart de scheidsrechter alle gegevens te hebben gecontroleerd aan de hand van de passen en de visuele controle te hebben uitgevoerd.

6. Vervolgens geeft de scheidsrechter de passen terug aan aanvoerders / leiders. *

LET OP: AANVOERDERS en SCHEIDSRECHTERS ZIJN HIER VERANTWOORDELIJK VOOR.!

Daar waar gesproken wordt van aanvoerders / leiders geldt dat in het seniorenvoetbal de aanvoerder en in het jeugdvoetbal de leider verantwoordelijk is.

Digitaal overschrijven is vanaf 7 december ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Vanaf deze dag is het in de meeste gevallen niet meer nodig bij een verzoek tot overschrijving de (blauwe) papieren overschrijvingsformulieren in te vullen en naar de KNVB te sturen. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet.

De huidige overschrijvingsregels (Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal) blijven van kracht, maar de uitvoering wordt veel gemakkelijker voor zowel de speler als de betrokken verenigingen. Zo is het niet meer nodig om de oude spelerspas op te sturen en dat geldt ook voor de Ledenmutatiekaart die in bepaalde gevallen nog noodzakelijk was. Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt.

LET OP !! OOK BIJ OVERSCHRIJVEN DIENT U VOOR 1 MEI VAN HET LOPENDE SEIZOEN EEN BEDANK BRIEF TE SCHRIJVEN AAN ONZE SECRETARIS HANS STANGE.!!

Hoe gaat het in zijn werk?

Overschrijven Digitaal

Het digitaal overschrijven is ingebouwd in de Ledenbeheer-module in Sportlink Club. De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

  • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
  • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

Blokkade?

Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Op dit moment (tot het begin van de overschrijvingsperiode) is in principe alleen overschrijving mogelijk binnen de categorie-B. De betreffende speler moet dan hebben voldaan aan de financiële verplichtingen en worden afgemeld bij de oude vereniging. Deze overschrijving wordt dan direct goedgekeurd.

Als de oude vereniging niet akkoord is, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, dan kan de vereniging dat via een blokkade in het systeem vastleggen. Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd en volgt goedkeuring van de overschrijving.

Een blokkade kan ook verband houden met het niveau van de speler (categorie-A). In deze periode van het jaar moet in dat geval aan de bond per email worden aangegeven, waarom deze speler dispensatie zou moeten krijgen. Als de KNVB hiervoor dispensatie verleent, is daarna ook deze overschrijving verder akkoord en kan de betreffende speler uitkomen voor de nieuwe vereniging. De definitieve goedkeuringsmail is ook dan de tijdelijke spelerspas.

Kortom, verenigingen die de overschrijving mogelijk moeten maken voor een speler, kunnen dit zelf digitaal uitvoeren. De speler hoeft dus geen (blauw) formulier meer voor in te vullen en dit af te laten tekenen door beide verenigingen.

Digitaal overschrijven (en ook het intrekken van overschrijvingen) wordt ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Ook voor pupillenverklaringen hoeft geen apart formulier meer te worden ingevuld

(Nog) niet digitaal!

In bepaalde, weinig voorkomende gevallen, is er nog wel een papieren formulier nodig. Dit betreft internationale overschrijvingen en overschrijvingen van en naar het betaald voetbal. Daarnaast moet het specifieke dispensatieverzoek binnen de categorie-A nog wel apart worden gemaild met de eventuele 'bewijsmiddelen', met bijvoorbeeld een werkgeversverklaring of contract.

Voor hulp bij het digitaal overschrijven in Sportlink Club kun je via het Online helpdesksysteem of telefonisch (088–7700500) contact opnemen met de Servicedesk van Sportlink Services. 

Nog vragen?

Neem dan contact op met het district:
West I:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

afgelast 5

 

 

 

 

 

 

 

Van de navolgende spelers zijn nieuwe spelerspassen nodig omdat deze binnenkort verlopen.!!!

Of  E - pup worden of  D - pup

Hierbij het verzoek om z.s.a.m. een pasfoto in te leveren bij onze wedstrijdsecretarissen.

Zet achter op de pasfoto je achternaam svp.

Senioren Pasfoto inleveren bij M.J.Haagedoorn

LZWX85F   M.Romunde Za4  mail 29/6

Jeugd Pasfoto inleveren bij Coos Keetbaas e/o Marjan Schoon

RWYW62Q Darweish,K 11-07-2005
RZXY63T Sutcu,H 24-11-2003
  Duzdas 23-04-1998
  Kanbur,Y 04-12-1998

             

 

Regelmatig worden vragen gesteld over het gebruik van kunstgrasvelden onder winterse omstandigheden. Met onderstaande wordt getracht wat meer duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden van bespeling van kunstgrasvelden in de winter.

Kunstgras en vorst: Het product kunstgras is in beginsel vorstbestendig. Zeker de tegenwoordig veel gebruikte polyethyleenvezel (PE) kan goed tegen vorst. Oudere vezeltypen als polypropyleen (PP) zijn bij vorst kwetsbaarder. Bij de keuring in het laboratorium wordt het kunstgras getest bij temperaturen van - 20°tot + 40° Celsius. Dit is nodig omdat het product zowel in landen met een zeer winters klimaat - denk aan Scandinavië - als in zeer warme landen - bijvoorbeeld Afrika - wordt toegepast. De rubberinfill die wordt gebruikt kan ook goed tegen vorst (denk aan autobanden). Er zal mogelijk wel enige verharding optreden omdat het materiaal door de vorst wat stugger wordt. De moderne kunststofkorrels (TPE) veranderen onder zeer koude omstandigheden nauwelijks.

Kale of droge vorst: Problemen met de bespeelbaarheid van kunstgrasvelden ontstaan eigenlijk op het moment dat er sprake is van een hoge luchtvochtigheid of als er neerslag valt. Kale of droge vorst is voor kunstgras geen enkel probleem en bespelen onder die omstandigheden dus ook niet. Het is zelfs zo dat kale vorst een uitdrogende werking heeft. Misschien is een bevroren kunstgrasveld iets harder maar in ieder geval vele malen vlakker dan een natuurlijk speel- of trainingsveld.

Rijp: Rijp is de witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van de waterdamp in de lucht. Rijp is van tijdelijke aard en verdwijnt als de temperatuur door de zon omhoog gaat. Onder bewolkte omstandigheden kan rijp echter wel hardnekkig zijn. Voor een kunstgrasveld is rijp technisch geen probleem. De vezel zal niet afbreken door de aanwezigheid van een dun ijslaagje. Er zal wel goed beoordeeld moeten worden in hoeverre de aanwezige rijp, zeker bij hardnekkige of ruwe rijp, gladheid van het speeloppervlak veroorzaakt. Plaatselijke lichte rijp kan eventueel worden verwijderd door met een licht sleepnet te slepen.

IJzel of onderkoelde regen: IJzel is eigenlijk niets anders dan regen die bevriest zodra het in aanraking komt met een bevroren oppervlak. Er vormt zich dan een ijslaagje waardoor het oppervlak glad wordt. IJzel verdwijnt vaak binnen een paar uur, maar kan soms hardnekkig zijn. Bespeling van een beijzeld kunstgrasveld zal in de meeste gevallen tot een (tijdelijke) afgelasting leiden omdat het te gevaarlijk is voor de spelers.

Sneeuw: Sneeuw is voor het product kunstgras in principe geen probleem. Bespelen van een licht besneeuwd veld vormt voor een kunstgrasveld dus geen risico, maar mogelijk wel voor de sporter omdat het glad kan worden. Toch is het raadzaam om een redelijk besneeuwd kunstgrasveld niet te bespelen. Bespelen heeft namelijk tot gevolg dat de sneeuw in de mat en in de rubber wordt getrapt. De temperatuur hoeft maar licht te stijgen en vervolgens weer te dalen of er vormt zich een ijslaagje. Onder dat soort omstandigheden kan er zeker niet worden gespeeld. Verder duurt het vaker langer dat een besneeuwd en bespeeld veld na intree van de dooi weer bespeelbaar is.

Sneeuwruimen met sneeuwschuivers wordt niet aanbevolen in verband met de risico's voor de mat. De aanwezige sneeuwschuifapparatuur met bijbehorende tractie is niet afgestemd op het gebruik op sportvelden. Sneeuwruimen met sneeuwblazers of in handkracht verwijderen kan minder kwaad maar is bij grote hoeveelheden zeer bewerkelijk. Een bijkomend nadeel is dat met de sneeuw ook een hoeveelheid rubber wordt meegenomen. Nadat de sneeuw is verdwenen dient de rubber in het veld te worden aangevuld en de rubber die achter is gebleven op de stortplaats van de sneeuw te worden opgeruimd.

Met de invoering van het DWF is het niet meer nodig om te werken met het papieren wedstrijdformulier veldvoetbal. Met ingang van komend seizoen is het dan ook niet meer mogelijk deze formulieren te bestellen.

Voor noodgevallen als gevolg van bijvoorbeeld internet- en computerstoringen bij Sportlink of bij de vereniging, stelt de KNVB digitaal een noodformulier ter beschikking. Dit formulier is een PDF-bestand, dat digitaal is in te vullen met Adobe Reader en vervolgens gemaild kan worden aan de KNVB*. Ook is het mogelijk het formulier te printen, in te vullen en per post toe te sturen. Als je nu nog in bezit bent van papieren formulieren, kun je deze ook gebruiken in noodgevallen.

Geachte bestuursleden en wedstrijdofficials,

Naast een wijziging in het verzenden van tuchtrechtelijke mededelingen aan leden van verenigingen en uitbreiding van het schikkingsvoorstel, kent tuchtzaken amateurvoetbal per 1  juli 2014 (seizoen 2014/’15) nog een wezenlijke verandering: een herziening van de strafcodes. Tot dusver konden scheidsrechters bij het invullen van het wedstrijdformulier kiezen uit 46 strafcodes; twintig voor gele kaarten en 26 voor rode kaarten. Vanaf 2014/’15 gaat het aantal strafcodes naar acht.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Hans Schelling
Manager
competitie

Wanneer een wedstrijd (tijdelijk) wordt gestaakt vanwege wanordelijkheden dan zullen zowel de thuisspelende vereniging, de uitspelende vereniging als de scheidsrechter hiervan rapport op moeten maken. Deze rapportage dient binnen 3x24 uur aanwezig te zijn op het districtskantoor. ( rapport formulieren liggen in de bestuurskamer )

Let op: vanaf 15 maart dien je voor de teams spelend in de A-categorie deze rapportages binnen 24 uur in te sturen in verband met de verkorte procedure.

Bij wedstrijden die gestaakt worden vanwege weersomstandigheden is het de bedoeling dat de scheidsrechter/thuisspelende vereniging het gele formulier invult en instuurt naar het districtskantoor. Deze gegevens zijn voor ons van groot belang voor het maken van de uitspeelvoorwaarden.
Overigens is op de districtsite alle informatie te vinden over tuchtzaken.

Spelerspas
Alle spelende KNVB-leden beschikken sinds 1 januari 2007 over een spelerspas, uitgezonderd E- en F-pupillen. De pas, die het formaat heeft van een creditcard, is 10 jaar geldig voor senioren en 5 jaar voor A.B.C.D junioren/pupillen. Op de pas staan de naam van de speler, het relatienummer, zijn/haar pasfoto en de naam van de vereniging waarvoor de speler mag uitkomen.
De spelerspas maakt het mogelijk de identiteit van spelers vast te stellen. Indien spelers geen pas kunnen overhandigen, mogen zij niet spelen. Scheidsrechters en aanvoerders/leiders controleren de passen voor de wedstrijd. De scheidsrechter heeft het recht een visuele controle uit te voeren. Deze controlemogelijkheid heeft een preventieve werking.
Eventuele ongerechtige spelers vallen door de mand en kunnen niet spelen. Bij twijfel kan de scheidsrechter spelers bij zich roepen en controleren of de pas bij de persoon hoort