Zie onderstaande link de handleiding voor consuls.

Handleiding consuls

 

Amateurvoetbal start in 2017 na de vakantie.>

Voor een uitgebreide uitleg ga je naar onderstaande link.

http://www.knvb.nl/nieuws/districtsnieuws/23994/amateurvoetbal-start-in-2017-na-de-vakantie

Kleine aanpassingen op de Spelregels.

spelregels 

 Van de KNVB enkele spelregel wijzigingen

. 1. Onsportief gedrag
De ABM stemde in met het verzoek van de FIFA om twee vormen van onsportief gedrag die meer en meer voorkomen, te benadrukken:
Bij een doelschop speelt een verdediger de bal bewust voordat deze het strafschopgebied heeft verlaten.
Een speler neemt een inworp bewust zodanig dat de bal niet binnen het speelveld komt. Vaak is de speler bewust aan het proberen om tijd te rekken en weet hij dat de doelschop of inworp overgenomen zal worden omdat de bal niet in het spel is geweest.
Aan scheidsrechters wordt gevraagd om hierop toe te zien en een speler die op deze wijze bewust probeert tijd te rekken moet een waarschuwing ontvangen (gele kaart); verloren gegane tijd moet worden bijgeteld.

REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG

Indirecte vrije schoppen
Verbale overtredingen en overtredingen die te maken hebben met afkeurende gebaren, worden bestraft met een indirecte vrije schop, zelfs als de speler een waarschuwing ontvangt (gele kaart) of wordt weggezonden (rode kaart). De directe vrije schop voor ‘overtredingen tegen een wedstrijdofficial’ is voor directe lichamelijke overtredingen (duwen, vasthouden, slaan etc.) en niet voor verbale overtredingen of overtredingen die te maken hebben metOvertredingen waarvoor een speler wordt weggezonden
Als, in de laatste fase van een aanval, de aanvaller zich diagonaal beweegt om een (doel)verdediger te passeren dan is er nog steeds sprake van een duidelijke scoringskans als de algehele beweging van de speler richting het doel van de tegenstander was.
Ontnemen van een duidelijke scoringskans door het speelveld te betreden
Elke speler, wisselspeler of teamofficial die het speelveld betreedt zonder de vereiste toestemming van de scheidsrechter en een doelpunt voorkomt of een duidelijke scoringskans ontneemt, moet van het speelveld gezonden worden, zelfs als er verder geen overtreding wordt gemaakt.

REGEL 14 – DE STRAFSCHOP

Overtreding door de doelverdediger en de nemer
Als zowel de doelverdediger als de nemer een overtreding begaan:  Als een doelpunt wordt gemaakt, ontvangt de nemer een waarschuwing (gele kaart) en wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij vanaf de strafschopstip.
Als er geen doelpunt wordt gemaakt ontvangen beide spelers een waarschuwing en wordt de strafschop overgenomen.

http://www.knvb.nl/knvb_node/categorie/districtsnieuws/district-west-i

 

ONDERSTEUNING WEDSTRIJDZAKEN APP >>>>>

http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/25388/overgang-naar-mobiel-dwf-en-digitale-spelerspassen 

 

 

Leden van Zaanlandia betalen zelf de kosten voor een gele en rode kaart die zij incasseren. Uiteraard pas nadat de betreffende speler straf heeft gekregen van de KNVB en de straf ‘onherroepelijk’ is geworden. Er is op dit moment geen aanwijsbare reden om dit beleid bij te stellen of te wijzigen. Onderstaand volgt een toelichting op de kosten en welke procedures er allemaal gelden.

Kosten gele en rode kaart: A-categorie seizoen 2017-2018

Senioren

De eerste registratie evenals de eventuele daaropvolgende registratie, tot en met de derde registratie € 15,10.
Vanaf de vierde registratie elke registratie € 26,60 Strafoplegging bij directe straffen, evenals twee waarschuwingen in een wedstrijd (rode kaart dus) € 26,60.

Junioren en pupillen

De eerste registratie evenals de eventuele daaropvolgende registratie, tot en met de derde registratie € 6,90.
Vanaf de vierde registratie elke registratie € 13,...... Strafoplegging bij directe straffen, evenals twee waarschuwingen in een wedstrijd (rode kaart dus) € 13,......

In de B-categorie worden nog wel gele kaarten gegeven, maar die worden meteen geïncasseerd d.m.v. een tijdstraf. Senioren en junioren t/m C junioren 10 min, D pupillen 5 minuten. Daar zijn verder geen kosten aan verbonden.

Enige vorm van protest of bezwaar is bij gele- en/of rode kaarten niet mogelijk. Leidend zijn de uitspraken die in sportlink zijn vermeld door de KNVB. Als een speler twee maal geel (dus rood) krijgt in de wedstrijd, worden deze geregistreerd als twee maal geel. Dan moet je twee maal een gele kaart betalen. Afhankelijk of één van deze twee gele kaarten tot een uitsluiting leidt, kan het dus zijn dat je twee verschillende bedragen moet betalen. Alle gele kaarten in een seizoen worden immers bij elkaar opgeteld.

In het geval van een rode kaart (niet het gevolg van twee keer een gele kaart in de wedstrijd) zijn er twee mogelijkheden:
1. de speler krijgt een schikkingsvoorstel
2. KNVB maakt er meteen een tuchtzaak van (mede gezien de ernst van het feit).

Van elke rode kaart moet een melding worden gemaakt bij de wedstrijdseretaris e/o secretaris van Zaanlandia : Bij hen kan je ook terecht voor nadere toelichting over het verdere proces en welke actie er moet worden ondernomen.

Let op! Je hebt te maken met termijnen. Snelheid is hier geboden. Bij overschrijding verlies je rechten.

In eerste aanleg (dus verweer op schikkingsvoorstel of verklaring n.a.v. tuchtzaak) is er geen sprake van in beroep gaan. Nadat de tuchtcommissie uitspraak heeft gedaan, kan daarna pas sprake zijn van beroep. Let op! Het instellen van beroep kost € 65,00 (gevolgd door mogelijk meer kosten). Ook al deze kosten zijn voor rekening van de betreffende speler. Het is niet toegestaan zonder overleg met de wedstrijdsecretaris e/o secretaris in beroep te gaan tegen de uitspraak van de tuchtcommissie.

Geen discussie

Er zal overigens altijd discussie zijn of een gele of rode kaart terecht is gegeven of niet. Het bestuur van Zaanlandia zal zich niet mengen in een discussie of een gele of rode kaart al dan niet terecht is gegeven. De speler die een gele of een rode kaart ontvangt betaalt zelf de door de KNVB opgelegde boete. Zaanlandia betaalt de boete via de zogenaamde rekening-courant van de KNVB en de betreffende speler krijgt een nota van Zaanlandia met daarin het bedrag wat aan Zaanlandia betaalt moet worden. De regels voor rode kaarten zijn ongewijzigd.

Boete voor het team

Als teams boetes oplopen voor niet opkomen of staken van hun wedstrijd dan is het uitgangspunt dat de teams die boetes zelf betalen. In uitzonderlijke gevallen en ter beoordeling van het bestuur van Zaanlandia, op advies van de wedstrijdsecretaris e/o secretaris kan hiervan worden afgeweken. Het is wel zo dat het bestuur het team opdraagt de boete zelf te betalen en het betreffende team vindt dat onterecht dan kunnen zij daarvoor, binnen een week na de datum nadat de boete is opgelegd, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur.

Storneren van automatische incasso !

Als de automatische incasso om wat voor reden dan ook gestorneerd wordt, bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van het openstaande bedrag. Indien er rond 1 september en 1 oktober geen bedrag bij u is geïncasseerd, betekend het dat er iets is misgegaan. U kunt een verhoging van € 5,00, € 10,00  enzovoort voorkomen door contact op te nemen met de 1epenningmeester Dennis Stam. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestuur Zaanlandia.  

Digitaal overschrijven is vanaf 7 december ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Vanaf deze dag is het in de meeste gevallen niet meer nodig bij een verzoek tot overschrijving de (blauwe) papieren overschrijvingsformulieren in te vullen en naar de KNVB te sturen. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet.

De huidige overschrijvingsregels (Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal) blijven van kracht, maar de uitvoering wordt veel gemakkelijker voor zowel de speler als de betrokken verenigingen. Zo is het niet meer nodig om de oude spelerspas op te sturen en dat geldt ook voor de Ledenmutatiekaart die in bepaalde gevallen nog noodzakelijk was. Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt.

LET OP !! OOK BIJ OVERSCHRIJVEN DIENT U VOOR 1 MEI VAN HET LOPENDE SEIZOEN EEN BEDANK BRIEF TE SCHRIJVEN AAN ONZE SECRETARIS HANS STANGE.!!

Hoe gaat het in zijn werk?

Overschrijven Digitaal

Het digitaal overschrijven is ingebouwd in de Ledenbeheer-module in Sportlink Club. De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

  • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
  • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

Blokkade?

Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Op dit moment (tot het begin van de overschrijvingsperiode) is in principe alleen overschrijving mogelijk binnen de categorie-B. De betreffende speler moet dan hebben voldaan aan de financiële verplichtingen en worden afgemeld bij de oude vereniging. Deze overschrijving wordt dan direct goedgekeurd.

Als de oude vereniging niet akkoord is, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, dan kan de vereniging dat via een blokkade in het systeem vastleggen. Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd en volgt goedkeuring van de overschrijving.

Een blokkade kan ook verband houden met het niveau van de speler (categorie-A). In deze periode van het jaar moet in dat geval aan de bond per email worden aangegeven, waarom deze speler dispensatie zou moeten krijgen. Als de KNVB hiervoor dispensatie verleent, is daarna ook deze overschrijving verder akkoord en kan de betreffende speler uitkomen voor de nieuwe vereniging. De definitieve goedkeuringsmail is ook dan de tijdelijke spelerspas.

Kortom, verenigingen die de overschrijving mogelijk moeten maken voor een speler, kunnen dit zelf digitaal uitvoeren. De speler hoeft dus geen (blauw) formulier meer voor in te vullen en dit af te laten tekenen door beide verenigingen.

Digitaal overschrijven (en ook het intrekken van overschrijvingen) wordt ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Ook voor pupillenverklaringen hoeft geen apart formulier meer te worden ingevuld

(Nog) niet digitaal!

In bepaalde, weinig voorkomende gevallen, is er nog wel een papieren formulier nodig. Dit betreft internationale overschrijvingen en overschrijvingen van en naar het betaald voetbal. Daarnaast moet het specifieke dispensatieverzoek binnen de categorie-A nog wel apart worden gemaild met de eventuele 'bewijsmiddelen', met bijvoorbeeld een werkgeversverklaring of contract.

Voor hulp bij het digitaal overschrijven in Sportlink Club kun je via het Online helpdesksysteem of telefonisch (088–7700500) contact opnemen met de Servicedesk van Sportlink Services. 

Nog vragen?

Neem dan contact op met het district:
West I:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wanneer een wedstrijd (tijdelijk) wordt gestaakt vanwege wanordelijkheden dan zullen zowel de thuisspelende vereniging, de uitspelende vereniging als de scheidsrechter hiervan rapport op moeten maken. Deze rapportage dient binnen 3x24 uur aanwezig te zijn op het districtskantoor. Rapportformulieren zijn digitaal beschikbaar via wedstrijdsecretariaat.

Let op: vanaf 15 maart dien je voor de teams spelend in de A-categorie deze rapportages binnen 24 uur in te sturen in verband met de verkorte procedure.

Bij wedstrijden die gestaakt worden vanwege weersomstandigheden is het de bedoeling dat de scheidsrechter/wedstrijdcoordinator via het mDWF (dus thuisspelende vereniging) via de KNVB APP dit invoerd en verstuurd.

Overigens is op de districtsite alle informatie te vinden over tuchtzaken. https://sassets.knvb.nl/sites/knvb.nl/files/downloads/Handleiding%20tuchtzaken%20AV%202016-2017.pdf