Leden van Zaanlandia betalen zelf de kosten voor een gele en rode kaart die zij incasseren. Uiteraard pas nadat de betreffende speler straf heeft gekregen van de KNVB en de straf ‘onherroepelijk’ is geworden. Er is op dit moment geen aanwijsbare reden om dit beleid bij te stellen of te wijzigen. Onderstaand volgt een toelichting op de kosten en welke procedures er allemaal gelden.

Kosten gele en rode kaart: A-categorie seizoen 2017-2018

Senioren

De eerste registratie evenals de eventuele daaropvolgende registratie, tot en met de derde registratie € 15,10.
Vanaf de vierde registratie elke registratie € 26,60 Strafoplegging bij directe straffen, evenals twee waarschuwingen in een wedstrijd (rode kaart dus) € 26,60.

Junioren en pupillen

De eerste registratie evenals de eventuele daaropvolgende registratie, tot en met de derde registratie € 6,90.
Vanaf de vierde registratie elke registratie € 13,...... Strafoplegging bij directe straffen, evenals twee waarschuwingen in een wedstrijd (rode kaart dus) € 13,......

In de B-categorie worden nog wel gele kaarten gegeven, maar die worden meteen geïncasseerd d.m.v. een tijdstraf. Senioren en junioren t/m C junioren 10 min, D pupillen 5 minuten. Daar zijn verder geen kosten aan verbonden.

Enige vorm van protest of bezwaar is bij gele- en/of rode kaarten niet mogelijk. Leidend zijn de uitspraken die in sportlink zijn vermeld door de KNVB. Als een speler twee maal geel (dus rood) krijgt in de wedstrijd, worden deze geregistreerd als twee maal geel. Dan moet je twee maal een gele kaart betalen. Afhankelijk of één van deze twee gele kaarten tot een uitsluiting leidt, kan het dus zijn dat je twee verschillende bedragen moet betalen. Alle gele kaarten in een seizoen worden immers bij elkaar opgeteld.

In het geval van een rode kaart (niet het gevolg van twee keer een gele kaart in de wedstrijd) zijn er twee mogelijkheden:
1. de speler krijgt een schikkingsvoorstel
2. KNVB maakt er meteen een tuchtzaak van (mede gezien de ernst van het feit).

Van elke rode kaart moet een melding worden gemaakt bij de wedstrijdseretaris e/o secretaris van Zaanlandia : Bij hen kan je ook terecht voor nadere toelichting over het verdere proces en welke actie er moet worden ondernomen.

Let op! Je hebt te maken met termijnen. Snelheid is hier geboden. Bij overschrijding verlies je rechten.

In eerste aanleg (dus verweer op schikkingsvoorstel of verklaring n.a.v. tuchtzaak) is er geen sprake van in beroep gaan. Nadat de tuchtcommissie uitspraak heeft gedaan, kan daarna pas sprake zijn van beroep. Let op! Het instellen van beroep kost € 65,00 (gevolgd door mogelijk meer kosten). Ook al deze kosten zijn voor rekening van de betreffende speler. Het is niet toegestaan zonder overleg met de wedstrijdsecretaris e/o secretaris in beroep te gaan tegen de uitspraak van de tuchtcommissie.

Geen discussie

Er zal overigens altijd discussie zijn of een gele of rode kaart terecht is gegeven of niet. Het bestuur van Zaanlandia zal zich niet mengen in een discussie of een gele of rode kaart al dan niet terecht is gegeven. De speler die een gele of een rode kaart ontvangt betaalt zelf de door de KNVB opgelegde boete. Zaanlandia betaalt de boete via de zogenaamde rekening-courant van de KNVB en de betreffende speler krijgt een nota van Zaanlandia met daarin het bedrag wat aan Zaanlandia betaalt moet worden. De regels voor rode kaarten zijn ongewijzigd.

Boete voor het team

Als teams boetes oplopen voor niet opkomen of staken van hun wedstrijd dan is het uitgangspunt dat de teams die boetes zelf betalen. In uitzonderlijke gevallen en ter beoordeling van het bestuur van Zaanlandia, op advies van de wedstrijdsecretaris e/o secretaris kan hiervan worden afgeweken. Het is wel zo dat het bestuur het team opdraagt de boete zelf te betalen en het betreffende team vindt dat onterecht dan kunnen zij daarvoor, binnen een week na de datum nadat de boete is opgelegd, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur.

Storneren van automatische incasso !

Als de automatische incasso om wat voor reden dan ook gestorneerd wordt, bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van het openstaande bedrag. Indien er rond 1 september en 1 oktober geen bedrag bij u is geïncasseerd, betekend het dat er iets is misgegaan. U kunt een verhoging van € 5,00, € 10,00  enzovoort voorkomen door contact op te nemen met de 1epenningmeester Dennis Stam. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestuur Zaanlandia.  

De namen van bestuursleden tot wie u zich kunt wenden voor het stellen van vragen met betrekking tot het lidmaatschap en / of de contributie.

Secretaris van de vereniging Hans Stange 075 - 617 79 41
Bestuurslid jeugdafdeling    
Bestuurslid jeugdafdeling Coos Keetbaas 075 - 617 80 27
Coördinator damesvoetbal Marjan v.d.Kelen-Schoon 075 - 617 05 57
Coördinator zaalvoetbal Jan Pieter Thesing 075 - 615 73 72
Penningmeester   Dennis Stam 0652641489

Aanmelden als lid van Zaanlandia kan uitsluitend via het sturen van een mail naar de hieronder vermelde emailadressen De aanmeldingskosten bedragen eenmalig € 5,00. (automatische incasso bij contributie). Legitimatie is verplicht vanaf de o16 jeugdspelers en een pasfoto moet worden meegenomen vanaf de 012 jeugdspelers voor de digitale spelerspas.

Voor het aanmelden van jeugdspelers dient u een mail te sturen naar

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hierin dient u te vermelden

Voor- en achternaam kandidaat jeugdspeler:

Geboortedatum:

Eerder gespeeld bij club:

Email ouder/verzorger:

Telefoon ouder/verzorger:

U ontvangt van ons direct bericht van ontvangst en daarna bericht zodra er een plek is om mee te gaan trainen en voor een kennismakingsgesprek, tijdens welke wij samen met u een inschrijvingsformulier invullen en met u de regels en afspraken binnen de club doornemen. Uw aan te melden kind moet daar uiteraard bij aanwezig zijn.

Voor het aanmelden van senior speler (19 jaar en ouder ) dient u een mail te sturen naar

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hierin dient u te vermelden

Voor- en achternaam kandidaat speler:

Geboortedatum:

Eerder gespeeld bij club:

Email:

Telefoon:

Wilt gaan spelen bij sen zaterdag; sen zondag ; dames ; zaalvoetbal (weghalen wat niet van toepassing is.

U ontvangt zo snel als mogelijk van ons een bericht van ontvangst en daarna nader bericht over de mogelijkheid om bij Zaanlandia te gaan voetballen en de te volgen procedure.

U kunt ook lid worden door overschrijving van een andere vereniging naar Zaanlandia.    

U dient zich eerst af te melden bij de vereniging waar u het laatst heeft gespeeld (en daar aan alle verplichtingen voldoen) en dan bovenstaande procedure volgen. Zie ook ( nieuwe procedure overschrijven ).
 
Door uzelf of een gezinslid aan te melden als lid van de vv. Zaanlandia maakt u een goede keuze.  Wij van onze kant doen er alles aan om het al onze leden  naar de zin te maken bij onze vereniging en zodoende fijne voetbaljaren bij ZAANLANDIA te bezorgen.

Om tot een goede organisatie te komen is het in elke vereniging nodig dat er duidelijke richtlijnen en afspraken bestaan waarvan wij vinden dat zowel het bestuur als de leden van onze vereniging zich hieraan dienen te houden. Voor onze jeugdspelers hebben wij daarover een gesprek bij de kennismaking. Fatsoenlijke omgang met elkaar,  respect hebben voor elkaar en voor de tegenstander zowel in als buiten het veld verwachten wij niet alleen van onze jeugdspelers maar ook van de senioren.

 

 

 

 

  1. Als u zelf te kennen geeft het lidmaatschap te willen beëindigen.
  2. Door overschrijving naar een andere vereniging. ( zie ook nieuwe procedure )
  3. Doordat een lid wordt geroyeerd na herhaald gewaarschuwd te zijn wegens onfatsoenlijk gedrag of wanneer hij / zij ondanks herhaalde aanmaningen de contributie niet betaalt.

 
Zelf het lidmaatschap beëindigen:
Wanneer u zelf besluit het lidmaatschap te willen beëindigen, dan kan dit uitsluitend schriftelijk.
De brief met vermelding van uw naam, geboortedatum en adres sturen aan de secretaris van de vereniging:
Hans Stange
Dokkumerdiep 13
1509 WV Zaandam

 
Opzegtermijnen 1 mei en 31 mei:

  1. Vóór 1 mei van het lopende seizoen als u overschrijving wilt aanvragen naar een andere vereniging. Deze termijn geldt voor alle spelende leden/leeftijdsgroepen. 
  2. Vóór 31 mei van het lopende seizoen als u gewoon wil stoppen met voetballen. Ook dit geldt voor alle spelende leden/leeftijdsgroepen en de zgn B-leden.

 
Nadrukkelijk merken wij op dat wanneer u zich NIET aan de termijn houdt u het gehele volgende seizoen lid bent en contributie bent verschuldigd.
 
Overschrijving naar andere vereniging: Zie Aparte vermelding over overschrijven.!

Een belangrijke voorwaarde om lid te kunnen worden van Zaanlandia is dat een machtiging aan de 2e penningmeester van Zaanlandia moet worden afgegeven om de contributie automatisch in 2 termijnen te incasseren.

 

Deze machtiging geldt voor de gehele periode van het lidmaatschap van Zaanlandia. Indien het nummer van de bankrekening waarvan de contributie moet worden afgeschreven wordt gewijzigd, wilt u dan het nieuwe nummer aan ons doorgeven?

 

Deze machtiging is eveneens van toepassing op het betalen van een boete die aan de vereniging wordt opgelegd door de KNVB wanneer een speler tijdens een wedstrijd van de club een gele of rode kaart krijgt.

 

 

 

Contributie inning seizoen 2017 – 2018

De inning van de contributie voor veld-en zaalvoetbal hebben wij voor dit seizoen in eigen beheer,  d.m.v. de automatische incasso.  Dit zal in twee termijnen gebeuren.

De data waarop deze inningen plaatsvinden zijn 1 september en 1 oktober 2017.

U dient zelf zorg te dragen dat het saldo op uw rekening op deze incassodata toereikend is.

Voor elke herinnering welke Zaanlandia moet verzenden vanwege storneren om welke reden dan ook/ het saldo ontoereikend is voor de inning van de contributie (of boetes) wordt een bedrag aan opslag  in rekening gebracht van € 5,-.

 

Bij deze herinnering verzoeken wij u zelf het resterende bedrag + opslag op rekeningnummer NL04INGB0001618975 te storten.

 

Leden die de contributie niet tijdig betalen, worden geschorst en dus uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere activiteiten binnen Zaanlandia, totdat het verschuldigde bedrag (incl. boete opslag) is voldaan.

 

De factuur voor de contributie zal per email verstuurd worden.

Indien u na 1 oktober geen email heeft ontvangen met daarbij de factuur en u wilt deze toch ontvangen dan kunt u ons een email sturen met het verzoek alsnog de factuur te mailen.

U zou ons hiermee ook een groot plezier doen. Het email adres is:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Categorie Nieuw Geboortejaar  Contributie    Inning   Inning 
    per jaar    1-sep   1-okt
Senioren Heren vanaf 1997  €        208,00    € 104,00    € 104,00
Senioren Dames vanaf 1997  €        176,00    €   88,00    €   88,00
Jo18/ Jo19/ Mo19 1998/1999  €        156,00    €   78,00    €   78,00
Jo16/ Jo17/ Mo17 2000/2001  €        146,00    €   73,00    €   73,00
Jo14/ Jo15/ Mo15 2002/2003  €        146,00    €   73,00    €   73,00
Jo12/ Jo13/ Mo13 2004/2005  €        128,00    €   64,00    €   64,00
Jo10/ Jo11/ Mo11 2006/2007  €        128,00    €   64,00    €   64,00
Jo8  /Jo9   / Mo9 2008/2009  €        128,00    €   64,00    €   64,00
Jo6  /Jo7   /Mo7 2010/2011  €          84,00    €   42,00    €   42,00
             
 B-Lid    €          55,00    €   55,00    
 Zaalvoetbal    €          88,00    €   44,00    €   44,00
 Donateur    €          17,00    €   17,00    
 Club van 100    €          11,35    €   11,35    

 

Eenmalig per nieuw Contributie lid          
Administratiekosten

€ 5,00

         
Opslag kosten te laat betalen        
1e keer  €   5,00        
2e keer  €  10,00        

 

 

Rekeningnummer: zvv Zaanlandia is    NL04INGB0001618975